Obchodní podmínky - Pells - Your bike, your choice

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Pells Distribution s.r.o.

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu
www.pells.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti
Pells Distribution s.r.o., se sídlem Duhová 411/3, Čechovice, 796 04 Prostějov, IČ: 062 55 680, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 100947 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“), a to prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na internetové adrese www.pells.cz (dále jen „webová stránka“). Tyto VOP upravují pouze práva a povinnosti kupujících, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako spotřebitelé, kdy spotřebitel je blíže vymezen ustanovením § 419 občanského zákoníku. Tyto VOP se nevztahují na osoby právnické či osoby, jež jednají při koupi zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.


1.2. Prodávající a kupující si mohou práva a povinnosti v kupní smlouvě ujednat odlišně od VOP. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.


1.3. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.


1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


1.5. Práva a povinnosti neupravené v kupní smlouvě ani ve VOP se řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.


2. REGISTRACE


2.1. Kupující může objednávat zboží na základě své registrace provedené na webové stránce prodávajícího přes tzv. uživatelský účet, případně i bez registrace.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webových stránkách prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové stránky prodávajícího obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webových stránkách prodávajícího. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. V případě zjevné technické chyby při uvedení výše ceny zboží není prodávající povinen kupní smlouvu uzavřít. Pokud již kupní smlouva byla uzavřena, vyhrazuje si prodávající rovněž právo od takovéto kupní smlouvy odstoupit, a to právě z důvodu chybně uvedené ceny. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

3.4. Webové stránky prodávajícího obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webových stránkách prodávajícího platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

3.5. Pro objednání zboží kontaktuje kupující prodávajícího prostřednictvím webových stránek prodávajícího. Za účelem uzavření kupní smlouvy kupující vyplní objednávkový formulář na webových stránkách prodávajícího, který obsahuje především informace o:

3.5.1. objednávaném zboží (kupující „vloží“ objednávané zboží do elektronického nákupního košíku webových stránek),

3.5.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, a

3.5.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží
(dále společně jen „objednávka“).


3.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu prostřednictvím webových stránek prodávajícího je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.7. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že se náležitě a dostatečně seznámil s obsahem svých práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy a VOP.

3.8. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Potvrzením o přijetí objednávky nedochází k uzavření kupní smlouvy.

3.9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) teprve okamžikem, kdy je kupujícímu doručena písemná akceptace objednávky. Prodávající tuto akceptaci objednávky zašle na elektronickou adresu kupujícího. Spolu s akceptací objednávky zasílá prodávající kupujícímu rovněž aktuální znění VOP ve formátu PDF.

3.11. Obsah uzavřené kupní smlouvy je tvořen objednávkou, její akceptací a VOP. Nedojde-li k uzavření kupní smlouvy, není prodávající objednávkou vázán. Akceptace prodávajícího, která obsahuje výhrady, změny, doplnění či připomínky k objednávce nemá účinky akceptace, ale jedná se o nový návrh na uzavření kupní smlouvy. Přijme-li kupující nový návrh prodávajícího na uzavření kupní smlouvy, je obsah kupní smlouvy tvořen novým návrhem na uzavření kupní smlouvy, jeho akceptací a VOP.

3.12. V případě změny objednávky, která již byla dříve potvrzena prodávajícím, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či zboží již upravil na přání zákazníka.

3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti na prodejně prodávajícího na adrese Pells Distribution, s.r.o., Slaměníkova 316/27, Brno, 614 00;
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 4864114329/0800, vedený u České spořitelny, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“) prostřednictvím zálohové (proforma) faktury s tím, že objednané zboží bude prodávajícím odesláno až poté, co bude celá kupní cena kupujícím uhrazena, tj. připsána na účet prodávajícího.

4.2. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4.3. Nad rámec kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží uvedené na webových stránkách prodávajícího. Cena za dopravu zboží do místa jeho dodání není součástí kupní ceny zboží.

4.4. Cenu zboží a cenu dopravy zboží do místa dodání se kupující zavazuje uhradit způsobem dohodnutým v kupní smlouvě. Prodávající je oprávněn na cenu zboží a na cenu dopravy zboží do místa dodání vystavit jeden společný daňový doklad.

4.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě hotovostní platby je kupní cena prodávajícímu zaplacena v hotovosti oproti příjmovému pokladnímu dokladu.

4.7. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu v případě úhrady kupní ceny bezhotovostním převodem prostřednictvím zálohové (proforma) faktury. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5. 1. VOP či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu písemně oznámeno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytnutý prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto VOP. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu prodejny/sídla prodávajícího Pells Distribution, s.r.o., Slaměníkova 316/27, Brno, 614 00 či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@pells.cz.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5. 2. VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě poškození zboží v době jeho držení kupujícím, či bude-li zboží nekompletní, bude po kupujícím nárokováno bezdůvodné obohacení ve smyslu § 2991 a násl. občanského zákoníku.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5. 2. VOP vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to převodem na bankovní účet sdělený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se prodávající dostane do prodlení s plněním a svůj závazek nesplní ani v dodatečné lhůtě prokazatelně dohodnuté s kupujícím.

5.8. Započal-li prodávající s plněním dle kupní smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy, uhradí kupující prodávajícímu poměrnou část ceny zboží za plnění poskytnuté do okamžiku doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V tomto případě prodávající kupujícímu vrátí jen tu část ceny zboží, která převyšuje cenu již poskytnutého plnění.

5.9. Prodávající upozorňuje kupujícího na to, že v případě zjevné chyby v ceně služby nemá prodávající skutečnou vůli uzavřít kupní smlouvu. V případě, kdy bude kupujícímu poskytnuto zboží za zjevně chybnou cenu zboží, zavazuje se prodávající tuto skutečnost kupujícímu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co chybu zjistí. V tomto případě kupní smlouva uzavřena nebyla z důvodu neexistence vůle na straně prodávajícího. Nedojde-li mezi prodávajícím a kupujícím k dohodě o způsobu řešení neplatnosti kupní smlouvy, vrátí prodávající kupujícímu cenu zboží.

5.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍM

6.1. Prodávající může od kupní smlouvy odstoupit v případech dohodnutých stranami a dále v případech upravených příslušnými právními předpisy.

6.2. Neuhradí-li kupující cenu zboží a cenu dopravy řádně a včas, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to způsobem, jakým ji prodávající od kupujícího přijal.

6.4. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci, která mu nepřiměřeným způsobem ztíží, či dokonce znemožní řádné plnění, kdy vyšší mocí je zejména válka, živelné pohromy, vnitřní nepokoje, poruchy provozu, nedostatek dělníků, energie nebo surovin, stávka, propouštění, dopravní poruchy. Události tohoto druhu osvobozují prodávajícího po dobu jejich trvání od dodací povinnosti a opravňující prodávajícího, podle jeho volby, po opětovném nastolení normálních poměrů, smluvené množství dodat později nebo s ohledem na ještě nedodané zboží od smlouvy odstoupit.

6.5. Prodávající je oprávněn, nikoliv však povinen, dle svého uvážení na základě žádosti kupujícího zrušit kupní smlouvu dohodou za podmínek v této dohodě ujednaných. Základní podmínkou pro případnou dohodu o zrušení kupní smlouvy je skutečnost, že kupující vrátí prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebované, kompletní včetně příslušenství a v originálním nepoškozeném obalu a jedná se o zboží, které má v okamžiku návrhu na zrušení smlouvy prodávající dále v sortimentu svého zboží, nejedná se o zboží upravené dle přání zákazníka. Dohoda o zrušení kupní smlouvy musí mít písemnou formu a lze ji uzavřít jedině spolu s předáním zboží. V případě odmítnutí návrhu kupujícího na zrušení kupní smlouvy dohodou prodávajícím, nemá kupující nárok na náhradu nákladů spojených s podáním neakceptovaného návrhu, který byl prodávajícím odmítnut.
6.6. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující již kupní cenu zaplatil, bude mu tato částka vrácena zpět.
6.7. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Není skladem“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným uzavřením kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, splní prodávající svou povinnost dodat zboží kupujícímu tím, že předá zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Kupující je v takovém případě povinen zboží při dodání převzít.

7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, jinak se má za to, že prodávající dodal zboží nepoškozené.

7.5. Zboží, které má prodávající k dispozici na skladě, je k dodání nejpozději do 3. pracovního dne následujícího po úplném zaplacení kupní ceny, případně do 3. pracovního dne následujícího po uzavření kupní smlouvy v případě platby dobírkou či v hotovosti při osobním převzetí zboží, není-li u jednotlivého zboží uvedena jiná lhůta k dodání.

7.6. Prodávající neručí kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo plně vinou přepravce a jeho prodlením.

7.7. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit.

7.8. Pokud požaduje kupující pozdější den dodání, než který uvádí prodávající u nabízeného zboží, nebo jiný, než byl prodávajícím sdělen kupujícímu při potvrzení objednávky, je kupující oprávněn a zároveň povinen uvést toto v objednávce. V případě, že kupující toto neučiní, odpovídá za škody prodávajícího spojené s případným nepřevzetím či nedodáním zboží ve stanoveném či dohodnutém termínu dodání. Termín dodání požadovaný kupujícím je závazný pro obě strany teprve okamžikem potvrzení tohoto termínu prodávajícím.

7.9. V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platně uzavřené kupní smlouvy z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena.

7.10. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Bez ohledu na předchozí větu tohoto odstavce je prodávající oprávněn po uplynutí sedmého (7.) pracovního dne poté, co u něho bude dané zboží uskladněno, odstoupit od kupní smlouvy.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží v době splnění povinnosti dodat zboží nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době splnění povinnosti dodat zboží:

8.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,

8.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Ustanovení čl. 8. 2. VOP se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4. Kupující je povinen uplatnit nároky ze zjevných vad zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo při náležité pozornosti zjistit měl.

8.5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

8.6. V případě, že má zboží vady, je kupující oprávněn:

8.6.1. požadovat výměnu zboží, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad,

8.6.2. požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné, nebo

8.6.3. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.7. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud o vadě věděl nebo vědět musel, dále pokud kupující vadu sám způsobil, zejména tím, že poskytnul nesprávné nebo neúplné podklady pro dodání zboží nebo jednal v rozporu s kupní smlouvou, VOP nebo pokyny prodávajícího. Prodávající rovněž neodpovídá za vady zboží vzniklé obvyklým opotřebením, neodborným použitím a zacházením se zbožím, nebo užíváním zboží k jiným účelům, než ke kterým je určeno. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

8.8. Při uplatnění práv z vadného plnění je kupující povinen specifikovat vady zboží, tj. popsat charakter vad a uvést, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, a dále uvést své kontaktní údaje. Uplatnění práv z vadného plnění může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího Pells Distribution, s.r.o., Slaměníkova 316/27, Brno, 614 00 nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího servis@pells.cz. O doručení oznámení vad, které obsahuje všechny náležitosti dle čl. 8.8 těchto VOP, vydá prodávající kupujícímu potvrzení.

8.9. Kupující je v rámci reklamace povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

8.10. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Informaci o nutnosti odborného posouzení prodávající sdělí kupujícímu ve shora uvedené lhůtě. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, a to v přiměřené lhůtě, na níž se s kupujícím dohodne, jinak do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

8.11. Odmítne-li prodávající odstranit vadu zboží, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

8.12. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu nebo předáním zboží prvnímu dopravci pro kupujícího.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Právní vztah založený kupní smlouvou se řídí českým právem, je-li pro něj volba práva přípustná.

9.4. V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je kupující oprávněn využít mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Oprávněným subjektem k mimosoudnímu řešení spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Kupující rovněž může využít platformu Evropské komise pro řešení sporů online na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1.   Základní ustanovení

10.1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Pells Distribution s.r.o. IČ 06255680 se sídlem Duhová 411/3, Čechovice, Prostějov 796 04 (dále jen: „správce“).

10.1.2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Slaměníkova 27, Brno, 614 00

email: info@pells.cz    

telefon: +420 545 242 631

10.1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

10.1.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

10.2.   Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

10.2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu poskytl kupující nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky kupujícího nebo kupní smlouvy.

10.2.2. Osobními údaji je i podoba subjektu získaná prostřednictvím kamerového systému v provozovně správce.

10.2.3. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje kupujícího a údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy.

10.3.   Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

10.3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 

10.3.2. Účelem zpracování osobních údajů je

10.3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

10.4.   Doba uchovávání údajů

10.4.1. Správce uchovává osobní údaje

10.4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

10.5.   Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

10.5.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

10.5.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

10.6.   Práva kupujícího v souvislosti s GDPR

10.6.1. Za podmínek stanovených v GDPR má kupující

10.6.2. Dále má kupující právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

10.7.   Podmínky zabezpečení osobních údajů

10.7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

10.7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména fyzickou ostrahou datových serverů, šifrováním hesel, využíváním bezpečnostních certifikátů.

10.7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

10.8.   Závěrečná ustanovení

10.8.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

10.8.2. S těmito VOP kupující souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu kupující potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

 

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu info@pells.cz, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

11.3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.2. Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná, to vyjma objednávky, která je kupujícímu přístupná po přihlášení na webové stránce prodávajícího prostřednictvím tzv. uživatelského účtu (k tomu vizte výše).

12.3. Za doručovací adresu kupujícího se považuje adresa kupujícího uvedená v objednávce, případně též elektronická adresa kupujícího uvedená v objednávce.

12.4. Kontaktní údaje prodávajícího:
adresa pro doručování: Pells Distribution, s.r.o., Slaměníkova 316/27, Brno, 614 00,
adresa elektronické pošty: info@pells.cz,
adresa provozovny: Pells Distribution, s.r.o., Slaměníkova 316/27, Brno, 614 00,
telefon: +420 545 242 631.

Příloha VOP: Vzorový formulář – odstoupení od kupní smlouvy

V Brně dne 1.1 2018.

Všeobecné obchodní podmínky ke stažení zde.